21.5. Захисне заземлення і занулення

Одним з найбільш важливих заходів, що значно підвищують електробез­пеку працюючих на будівництві людей, є правильне влаштування захисного за­землення.

Захисне заземлення становить собою з'єднання металевих частин елект­рообладнання і установок за допомогою заземлюючого провідника із заземлю­вачем, який має малий опір з'єднання з землею. Воно забезпечує безпечну на­пругу дотику. Заземлювач і заземлюючі провідники називаються заземлюючим пристроєм.

Захисне заземлення використовують при незаземленій нейтралі.

Занулення становить собою з'єднання металевих частин, що нормально не перебувають під напругою, з багаторазово заземленим нульовим проводом. Занулення виконують в системах із заземленою нейтраллю, воно забезпечує на­дійне відключення установки при замиканні на корпус.

Умови роботи електроустановок на будівельних майданчиках під відкри­тим небом - вогкість, атмосферні опади, пересувні механізми з електроприво­дом, тимчасові електромережі - створюють підвищену небезпеку ураження лю­дей електричним струмом.

Причиною ураження людей електричним струмом може бути не тільки дотик до струмоведучих частин. При пошкодженні ізоляції корпуси електро­двигунів або пускової апаратури й, саме головне, пов'язані з ними металеві час­тини будівельних машин і механізмів опиняються під напругою. Доторкнув­шись до них, людина при відсутності захисних засобів уражається електричним струмом. Такі випадки особливо небезпечні тим, що робітники, які обслугову­ють машини, не очікуючи небезпеки, постійно стикаються з її металевими час­

тинами. Захистом від ураження струмом при переході напруги на конструктив­ні металеві частини служить захисне заземлення. Заземленню підлягають мета­леві частини будівельних машин і механізмів з електроприводом, корпуси елек­троінструментів, корпуси електрообладнання й пускорегулюючих апаратів, конструкції, каркаси й кожухи електротехнічних пристроїв та інші металеві ча­стини, які можуть опинитися під напругою при пошкодженні ізоляції.

Захисне заземлення виконують по-різному залежно від напруги й системи електропостачання.

Мережі напругою до 1000 В (мережі 380/220 В) на будівельних майдан­чиках споруджують за чотирипровідною системою - «зірка» з нулем. У таких мережах, відповідно до правил, обов'язково заземлюють нейтраль (нульову то­чку) силових трансформаторів (система з глухозаземленою нейтраллю). Для цього в кожному трансформаторному пункті (ТП) влаштовують заземлюючий контур, до якого приєднують вивід нульової точки трансформатора, а отже, і нульовий провід мережі. Опір заземлюючого пристрою ТП, відповідно до пра­вил, повинен бути не більше 4 Ом (для трансформаторів потужністю до 100 кВА ця норма підвищується до 10 Ом).

Нульовий провід повітряних ліній повторно заземлюють через кожні 250 м, а також на кінцях ліній і відгалужень, в тому числі обов'язково в зоні ро­боти будівельних механізмів - баштових кранів, екскаваторів та ін.

У мережах з глухозаземленою нейтраллю захисне заземлення виконують приєднанням частин установки, що заземлюється, до заземленого нульового про­воду електромережі (рис. 21.1). Дія такого заземлення (воно ще називається зану-ленням) полягає в тому, що у разі пошкодження ізоляції й появи напруги на кор­пусі обладнання створюється коротке замикання в одній з фаз трансформатора че­рез нульовий провід, в результаті чого пошкоджена частина установки автоматич­но відключається, оскільки під дією струму короткого замикання негайно перего­ряє плавка вставка запобіжника або відключається автомат.

Заземлення корпусів будівельних машин здійснюється за допомогою зазем­люючої жили шлангового кабелю, що живить електропривод машини. Один кі­нець заземлюючої жили приєднується до заземлюючого бовта на корпусі (або ме-талоконструкціях) машини, а інший - до заземлюючого бовта на корпусі пусково­го ящика або підключального пункту, через який подається живлення до машини. Корпус пускового ящика приєднується до нульового проводу мережі.

Деякі особливості має заземлення баштових кранів. Крім заземлення ме­талевої конструкції і корпусів електрообладнання крана, що роблять за допомо­гою четвертої жили шлангового кабелю, обов'язково заземлюють підкранові рейкові шляхи.

При цьому перемички між всіма стиками рейок, а також між двома нит­ками рейок виконують зварюванням. Рейки приєднують (окремими провідни­ками) до повторного заземлення нульового проводу й до заземлюючого бовта підключального пункту крана.

В окремих випадках в електроустановках будівельних організацій можуть бути мережі трифазного струму напругою до 1000 В (трипровідні), що працю­ють з ізольованою (незаземленою) нейтральною точкою силових трансформа­

торів. Такого роду мережі іноді будують на торфорозробках і в підземних виро­бітках. У таких мережах, а також у всіх електроустановках на напругу вище 1000 В (наприклад, в будівельних машинах з високовольтним електроприво­дом) захисне заземлення виконують спорудженням місцевого заземлюючого пристрою (окремого заземлюючого контура) з приєднанням до нього частин обладнання, що заземлюється, (рис. 21.2). Місцевий заземлюючий пристрій при цьому повиннен мати малий опір. Відповідно до вимог опір такого заземлюючого пристрою в установках на напругу до 1000 В не повинен перевищувати (так само, як у ТП) 4 Ом; в мережах напругою 6...10 кВ це значення визначається розрахун­ком, але не повинно перевищувати 10 Ом. Дія заземлення в цьому випадку поля­гає в тому, що воно знижує до безпечної величини напругу, яка може з'явитися на корпусі машини або апарата при пошкодженні ізоляції.

В якості штучних заземлювачів застосовують вертикально забиті в землю відрізки кутової сталі перерізом 50 х 50 мм, довжиною 2...2,5 м або сталеві сте­ржні з круглої сталі діаметром 12...14 мм, довжиною до 4...5 м (пруткові зазем­лювачі). Окремі заземлювачі зв'язують між собою в загальний заземлюючий контур сталевими смугами перерізом 40 х 4 мм; з'єднання виконують на зварю­ванні. Заземлюючі провідники приєднують до заземлюючого контуру (до ста­левої смуги) також зварюванням, а до корпусів апаратів і машин - бовтами. Не­обхідна кількість заземлювачів у контурі визначається розрахунком. Чим мен­ше повинен бути електричний опір заземлюючого пристрою, тим більше потрі­бно заземлювачів. При цьому велике значення має характер ґрунту, в якому ви­конується заземлення. Більш сприятливі ґрунти глинисті, найменш сприятливі -піщані й скелясті.


Рис. 21.1 - Схема захисного заземлення у чотирипровідній лінії

При влаштуванні заземлень і під час експлуатації електрообладнання по­трібне проведення ряду вимірів (перевірка відповідності заземлюючого при­строю нормам). Для цієї мети служать спеціальні прилади - вимірники зазем­лень. Такі виміри виконують фахівці-електрики відповідно до наявних інструк­тивних вказівок.

Висновки

Ступінь ураження людини електричним струмом залежить від частоти струму, величини струму, шляху проходження струму через тіло людини, і від фізичного стану організму людини.

Величина припустимого значення напруги дотику визначається ступе­нем електробезпеки умов роботи персоналу?

Для забезпечення безпечного ведення робіт з електроустановками про­водять організаційні і технічні заходи й застосовують захисні засоби.

Запитання для самоперевірки

Яка сила струму вважається безумовно небезпечною для життя люди­ни?

Що розуміють під електричним ударом? Які ступені важкості елект-ротравм від електричного удару?

Що розуміють під електричним опіком? Ступені ураження при елект­ричному опіку?

Що розуміють під металізацією шкіри? Ступені ураження при металі­зації шкіри?

Електроофтальмія і її вплив на людину.

Що розуміють під напругою дотику? Які величини напруги дотику вважаються небезпечними для життя людини?

Які бувають умови робіт за ступенем електробезпеки?

Які організаційні заходи щодо забезпечення електробезпеки робіт?

Які технічні заходи щодо забезпечення електробезпеки робіт на уста­новках до 1000 В?

Які захисні засоби застосовують в електроустановках до 1000 В?

Що розуміють під захисним заземленням? Принцип дії.

Що розуміють під захисним зануленням? Принцип дії.

Основні причини ураження людей електричним струмом на будівель­них майданчиках.

Як виконують заземлення корпусів будівельних машин?

У чому особливості заземлення будівельних кранів?

Як діє заземлення в електроустановках з ізольованою нейтраллю?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я