15.3. Зварювальні перетворювачі постійного струму

Зварювальні перетворювачі постійного струму поділяють на наступні групи:

За кількістю постів, що живляться - однопостові, призначені для жив­лення однієї зварювальної дуги; багатопостові, що живлять одночасно кілька зварювальних дуг.

За способом установлення - стаціонарні, встановлені нерухомо на фунда­ментах; пересувні, що монтуються на візках.

За родом двигунів, що надають обертів генератору - машини з електрич­ним приводом; машини з двигуном внутрішнього згоряння (бензиновим або ди­зельним).

За способом виконання - однокорпусні, в яких генератор і двигун вмонтова­ні до одного корпусу; роздільні, в яких генератор і двигун встановлені на одній рамі, а привод здійснюється через спеціальну сполучну муфту.

Найбільшого поширення в будівництві набули однопостові генератори з розщепленими полюсами, що працюють за принципом використання магнітно­го потоку якоря для одержання спадної зовнішньої характеристики.


На рис. 15.3 показано схему зварювального генератора такого типу. Генера­тор має чотири основних і два додаткових полюси. При цьому однойменні основні

полюси розташовані поруч, становлячи немов би один роздвоєний полюс. Обмо­тки збудження мають дві секції: нерегульовану 2 і регульовану 1. Нерегульована обмотка розташована на усіх чотирьох основних полюсах, а регульована розмі­щена тільки на поперечних полюсах генератора. У коло регульованої обмотки збудження увімкнений реостат 3. На додаткових полюсах розташована серієсна обмотка 4. Нейтральною лінією симетрії між різнойменними полюсами на коле­кторі генератора розташовані основні щітки а й b, до яких підключається зварю­вальне коло. Додаткова щітка с служить для живлення обмоток збудження. Гру­бе регулювання здійснюється зсувом щіткової траверси, на якій розташовані всі три щітки генератора. Якщо пересувати щітки за напрямком обертання якоря, то розмагнічуюча дія потоку якоря збільшується і величина зварювальної сили струму зменшується. При зворотному пересуванні розмагнічуюча дія зменшу­ється і зварювальна сила струму збільшується. Більш плавне й точне регулюван­ня сили струму здійснюють реостатом, увімкненим у коло обмотки збудження. Збільшуючи або зменшуючи реостатом силу струму збудження в обмотці попе­речних полюсів, змінюють магнітний потік Фд, тим самим змінюють напругу струму генератора й величину зварювального струму.

Окрім генераторів з розмагнічуючою дією реакції якоря застосовують зварювальні генератори, в яких спадна зовнішня характеристика й обмеження величини сили струму короткого замикання забезпечується розмагнічуючою дією послідовної обмотки збудження, що увімкнена у зварювальне коло. Прин­ципова схема такого генератора представлена на рис. 15.4. Генератор має дві


обмотки: обмотку збудження 1 і розмагнічуючу обмотку 2. Обмотка збудження живиться або від основної й додаткової щіток, або від спеціального джерела струму з постійною напругою. Тому магнітний потік Фзб, створюваний цією обмоткою, постійний і не залежить від навантаження генератора. Розмагнічую­ча обмотка увімкнена послідовно з обмоткою якоря так, що при горінні дуги зварювальний струм, проходячи через обмотку, створює магнітний потік Фп, спрямований проти потоку Фзб.

У зварювальному виробництві також поширені випрямні зварювальні установки. Вони перетворюють змінний струм на постійний за допомогою се­ленових, германієвих або кремнієвих випрямлячів.

Випрямні установки мають більш високий ККД. Крім того, слід відзначи­ти такі їх важливі переваги, як відсутність обертових частин, малу масу, неве­ликі габарити й дешевизну. Важливою перевагою є також їхні високі динамічні властивості внаслідок меншої електромагнітної інерції. Сила струму й напруга при зміні режиму роботи зварювального кола змінюються практично миттєво. Використання трифазної мостової схеми випрямлення забезпечує меншу пуль­сацію випрямленого струму й більш рівномірне навантаження фаз силової ме­режі змінного струму.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я