ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

АБЖ - агрегат безперебійного живлення. (UPS - uninterruptible power system). Поєднання перетворювачів, перемикачів і засобів накопичення енергії (наприклад, акумуляторні батареї), що входять до складу системи живлення, для забезпечення безперебійного електропостачання у випадку порушення еле­ктропостачання.

АВР - автоматичне включення резерву.

БКТП - блочна (або будівельна) комплектна трансформаторна підстанція. ВН - висока напруга.

ВП - ввідний пристрій - сукупність конструкцій, апаратів і приладів, які встановлюються на вводі лінії живлення в будівлю або в її відокремлену частину.

ВРП - ввідно-розподільний пристрій - сукупність конструкцій, апаратів і приладів, які установлюються на вводі лінії живлення в будинок або в його ві­докремлену частину і живляться від ГРЩ.

ВРШ - ввідно-розподільна шафа.

ГРЩ - головний розподільний щит - щит, через який забезпечується жи­влення електроенергією всього будинку або його відокремленої частини.

Глухозаземлена нейтраль - нейтраль генератора або трансформатора, приєднана до заземлювального пристрою безпосередньо або через малий опір (наприклад, через трансформатори струму). Глухозаземленим може бути також вивід джерела однофазного струму або полюс джерела постійного струму у двопровідних мережах, а також середня точка джерела в трипровідних мережах змінного і постійного струму.

Групова мережа - мережа від щитків і розподільних пристроїв до світи­льників, штепсельних розеток та інших електроприймачів.

Груповий щиток - пристрій, у якому встановлені апарати захисту та ко­мутаційні апарати (або тільки апарати захисту) для окремих груп світильників, штепсельних розеток та стаціонарних електроприймачів.

ДБН - державні будівельні норми.

Електрична мережа - сукупність електроустановок для передачі та роз­поділу електричної енергії.

Електробезпека - відсутність загрози з боку електроустановки життю, здоров'ю та майну людей, тваринам, рослинам і довкіллю, яка перевищує допу­стимий ризик.

Електропроводка - сукупність проводів і кабелів з кріпленнями, дета­лями монтажу та захисту, які прокладено на поверхні чи всередині конструкти­вних елементів споруд.

Електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи спо­живання електричної енергії.

Електрощитове приміщення - приміщення або його частина, доступна тільки для кваліфікованого обслуговуючого персоналу, де встановлюються ГРЩ, ВРП, ВП та інші розподільні пристрої.

ЕС - електрична станція.

Заземлювач - провідник (електрод) або сукупність гальванічне об'єднан-них між собою провідників (електродів), розташованих в землі, які утворюють електричне з'єднання з землею.

Заземлювальний пристрій - сукупність електрично з'єднаних між со­бою заземлювача і заземлювальних провідників, включаючи елементи їх з'єд­нання.

Захисне заземлення - заземлення доступних струмопровідних частин електроустановки з метою забезпечення електробезпеки.

"Земля" - земельний грунт, який проводить струм і потенціал будь-якої його точки (грунту) приймають умовно рівним нулю.

Ізольована нейтраль - нейтраль генератора або трансформатора, не приєднана до заземлювального пристрою або приєднана до нього через великий опір приладів сигналізації, вимірювання та інших подібних до них пристроїв, наявність яких практично не впливає на струм замикання на землю.

Квартирний щиток - груповий щиток, установлений у квартирі і при-знечений для приєднання мережі, від якої живляться світильники, штепсельні розетки та стаціонарні електроприймачі квартири.

КЗ - коротке замикання.

Компенсована нейтраль - нейтраль генератора або трансформатора, приєднана до заземлювального пристрою через дугогасні реактори для компен­сації ємнісного струму в мережі під час однофазних замикань на землю.

КТП - комплектна трансформаторна підстанція.

КТПММ - комплектна трансформаторна підстанція міських мереж.

ЛЕП - лінія електропередачі.

Мережа живлення - мережа від розподільного пристрою підстанції або відгалудження повітряних ЛЕП до ВП, ВРП, ГРЩ.

НН - низька напруга.

ПГВ - підстанція глубокого вводу.

ПЗВ - пристрій захисного вимкнення. Пристрій, який вимикає ланку ме­режі, якщо в ній протікає незначний струм відносно "землі" (струм витоку).

Поверховий розподільний щиток - щиток, установлений на поверхах житлових (громадських) будинків і призначений для живлення квартир або квартирних щитків (електроприймачів, розташованих на цьому поверху).

ПРА - пуско-регулюючий апарат.

Пристрій заземлення - сукупність заземлювача та провідників заземлення.

ПС - підстанція.

ПУЕ - правила улаштування електроустановок (рос. ПУЭ - правила уст­ройства электроустановок).

Реактивна потужність - складова повної потужності, яка залежно від параметрів, схеми та режиму роботи електричної мережі спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії та впливає на показники якос­ті електричної енергії.

Розподільна мережа - мережа від ВП, ВРП, ГРЩ до розподільних при­строїв та щитків.

РП - розподільний пристрій.

РЩ - розподільний щиток.

СБГЕ - система безперебійного гарантованого електропостачання - су­купність організаційно-технічних заходів, які дають змогу у випадках вимкнен­ня основних джерел енергопостачання здійснювати його за допомогою аварій­них (резервних)джерел зовнішнього електропостачання або генераторів на час, обмежений тільки запасами палива.

Споживач електричної енергії - юридична або фізична особа, що вико­ристовує електричну енергію для забезпечення потреб власних електроустано­вок на підставі договору.

Споживачі населеного пункту - населення, електроустановки якого приєднані до технологічних електричних мереж населеного пункту та яке роз­раховується за використану електричну енергію.

ТП - трансформаторна підстанція. Електроустановка, що призначена для перетворення (підвищення або пониження) напруги в мережі змінного струму і розподілу електроенергії і складається з силових трансформаторів, розподіль­ного пристрою, пристрою автоматичного управління і захисту, а так само до­поміжних споруд.

ТЕЦ - тепло-електроцентраль.

ТЕС - теплоелектростанція.

РП - розподільний пункт (пристрій) - пристрій, у якому установлені апа­рати захисту і комутаційні апарати (або тільки апарати захисту) для окремих електроприймачів ібо їх груп (електродвигунів, групових щитків).

РП ВН - розподільний пункт високої напруги.

РП НН - розподільний пристрій низької напруги.

РШНН - розподільна шина низької напруги.

ЦЖ - центр живлення

L-провідник - фазний провідник

N-провідник - нульовий робочий провідник, що використовується для живлення приймачів електричної енергії та з'єднання одного з їх виводів з зазе­мленою нейтраллю електроустановки.

PE-провідник - нульовий захисний провідник, що з'єднує занулені час­тини з глухозаземленою нейтраллю генератора або трансформатора в мережах трифазного струму, з глухозаземленим виводом джерела однофазного струму, з глухозаземленою середньою точкою джерела у мережах постійного струму.

PEN-провідник - суміщений нульовий робочий та захисний провідник, що сполучає функції цих провідників.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я