10.1. Небезпека ураження людини електричним струмом

Експлуатація усіх видів електроустановок становить певну небезпеку для людей. Це викликає необхідність суворого дотримання вимог правил техніки безпеки і відповідної кваліфікації персонала, який обслуговує ці пристрої.

Ураження електричним струмом можливо у випадку дотику до струмове-дучих частин електроустаткування або до металевих неструмоведучих частин електроустаткування, що опинились під напругою при порушенні изоляції. Електричні установки можуть створити і пожежну небезпеку при КЗ, переван­таженні проводів, кабелів і електроприймачів, іскрінні і підвищеному нагріван­ні контактних з'єднань.

Електричний опір людини змінюється в широких межах (від 500 до 100000 Ом) і залежить від багатьох причин: загального стану здоров'я, товщини і стану шкірного покриття і його вологості, умов навколишнього середовища, тривалості проходження струму і деяких інших факторів. У розрахунках з тех­ніки безпеки опір людського тіла зазвичай приймається рівним 1000 Ом.

Проходячи через організм людини електричний струм спричиняє терміч­ний, електролітичний, механічний та біологічний вплив.

Термічний вплив струму проявляється опіками окремих ділянок тіла, на­гріванням кровоносних судин, серця, мозку та інших органів, через які прохо­дить струм, що призводить до виникнення в них функціональних розладів.

Електролітичний вплив струму характеризується розкладанням крові та інших органічних рідин, що викликає суттєві порушення їх фізико-хімічного складу.

Механічний вплив струму проявляється ушкодженнями (розриви, розша­рування тощо) різноманітних тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту.

Біологічний вплив струму на живу тканину проявляється небезпечним збудженням клітин та тканин організму, що супроводжується довільним судон-ним скороченням м'язів. Таке збудження може призвести до суттєвих порушень і навіть повного припинення діяльності органів дихання та кровообігу.

Подразнення тканин організму внаслідок впливу електричного струму може бути прямим, коли струм проходить безпосередньо через ці тканини, та рефлекторним (через центральну нервову систему), коли тканини не знаходять­ся на шляху проходження струму.

Сила електротравми залежить від значення струму і тривалості його про­ходження. Вважається, що в більшості випадків струм 0,1 А являє собою смер­тельну небезпеку для людини. При цьому струмі, що проходить від руки до ру­ки або від руки до ніг протягом 3 с, може наступити параліч серця.

Для людини небезпечний як змінний, так і постійний струм, однак найбі­льшу небезпеку становить змінний струм промислової частоти (50 Гц). З під­вищенням частоти змінного струму небезпека ураження зменщується.

Залежно від небезпеки ураження людини електричним струмом у діючій редакції ПУЕ [1.8] прийнята наступна класифікація приміщень, у яких розмі­щують електроустаткування.

Приміщення без підвищеної небезпеки - сухі нежаркі з підлогами, що не проводять струм, без металоконструкцій, струмопровідного пилу, наприклад житлові, адміністративні й інші громадські будинки з дерев'яними, лінолеумо­вими і подібними підлогами.

Приміщення з підвищеною небезпекою - вологі (при відносній волого­сті вище 75 %), жаркі (при температурі понад 30 °С), з струмопровідними під­логами (залізобетонними, металевими, земляними), приміщення, у яких існує небезпека одночасного дотику до металевих конструкцій будинків, трубопро­водів, верстатів і металевих корпусів електроустаткування.

Особливо небезпечні приміщення - надзвичайно сирі приміщення, у яких підлога, стіни і стяля покриті вологою (лазні, пральні і т.д. ), у яких відно­сна вологість повітря близька до 100 %, приміщення з хімічно активним сере­довищем, що впливає на ізоляцію. До особливо небезпечних відносяться і такі приміщення, в яких одночасно існують дві або більше ознак підвищеної небез­пеки. Стосовно до вищенаведеної класифікації нормами і правилами встанов­лені належні вимоги, яким повинно відповідати електроустаткування, проводки і всі інші елементи електрообладнання.

Можливі два випадки дотику людини до струмоведучих частин: двопо­люсне, коли людина доторкнулася до двох неізольованих проводів електричної мережі, і однополюсне, коли людина торкається одного з проводів.

Більш небезпечний двополюс­ний дотик, особливо якщо до різних провідників людина доторкнулася двома руками (рис. 10.1). У цьому ви­падку струм проходячи через тіло лю­дини у трифазній чотирипроводній мережі може прийняти значення: при дотику до двох фаз (рис. 10.1.1)

1люд

і при дотику до фазного проводів (рис.10.1.2)

При однополюсному дотику людина торкається або одного з неізольова-них провідників електричного кола, або неструмоведучої металевої частини електроустаткування, яка опинилась під напругою в результаті ушкодження ізоляції. У цьому випадку значення струму, що проходить через людину, зале­жить не тільки від прикладеної напруги, але і від режиму нейтралі джерела жи­влення, активного опору ізоляції і ємності проводів стосовно землі.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я