ПЕРЕДМОВА

Одною з характерних ознак сучасного будівництва є розв'язання задач елект­ропостачання будинків і будівель на стадії проектування, в процесі будівництва і в подальшому при їх експлуатації. Постійно розширюється питома вага електротех­нічного обладнання в інженерних системах будівель. Система електропостачання стала одним з найважливіших компонентів технічної інфраструктури будь-якої споруди. У торгівельно-розважальних центрах, на стадіонах і спортивних комплек­сах, де збираються сотні, а іноді і тисячі відвідувачів, особливого значення набува­ють питання забезпечення їх безперервного електропостачання. Вимкнення елект­роживлення цих об'єктів, навіть короткочасне, здебільшого, є дуже небажаним, а часом і неприпустимим. За цих умов інженер-будівельник повинен розуміти фі­зику роботи електротехнічного обладнання, критерії його вибору, характеристики, особливості використання, правила безпечної експлуатації.

Навчальним планом спеціальності "Міське будівництво і господарство" пе­редбачено вивчення дисципліни «Електропостачання», яка є логічним продовжен­ням курсу "Електротехніка у будівництві". До програми дисципліни "Електропос­тачання" входять теми, що традиційно розглядаються у багатьох дисциплінах елек­тротехнічних спеціальностей. Це питання побудови систем електропостачання міст, розподілу електричної енергії в житлових будинках і будівлях громадського при­значення, питання розрахунків електричних навантажень, вибору елементів елект­ричних мереж, їх конструктивного виконання, питання електробезпеки. Але літера­тура, орієнтована на студентів будівельних спеціальностей, практично відсутня.

Видання цього посібника має на меті сконцентрувати в одному джерелі інфо­рмацію з питань проектування і використання систем електропостачання в будівлях житлового і громадського призначення. Зміст книги і методика викладання спрямо­вані, в першу чергу, на студентів будівельних спеціальностей, а також на інженер­но-технічних працівників, які не є фахівцями в галузі електротехніки, але пов'язані із застосуванням і експлуатацією електрообладнання та бажають мати уявлення про основні принципи його роботи. Крім того, більшість розділів книги можуть бути

корисними для студентів технічних спеціальностей навчальних закладів при ви­вченні дисциплін, до програми яких входять питання з електропостачання.

Практична частина представлена задачами, які ілюструються прикладом роз­в'язання і містять варіанти вихідних даних для самостійного розв'язання.

Посібник підготовлений авторським колективом у складі:

доктор економічних наук, професор Ачкасов А. Є.- теми 8, 9, 10;

доктор економічних наук, професор Лушкін В. А. - теми 1, 4, 8, 10;

кандидат технічних наук, доцент Охріменко В. М. - теми 2, 3, 5, 6, 9, загаль­не редагування;

кандидат технічних наук, доцент Кузнєцов А. І. - теми 6, 7;

старший викладач Воронкова Т. Б. - теми 1, 4, 7, 8, практикум.

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам, доктору технічних наук, академіку АТН України Ю. Г. Куцану, заслуженому діячу науки і техніки України, доктору технічних наук, професору, директору інституту енергозбереження та енерго-менеджменту НТУ України "КПІ" А. В. Праховнику, заслуженому винахіднику України, доктору технічних наук, професору кафедри енергоустановок космічних літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковсь­кого (ХАІ), академіку АНВО України О. І. Яковлеву за корисні зауваження і поради щодо змісту та методики викладання матеріалу посібника.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я