7.2. Визначення перетину проводів і кабелів

Розрахунок повітряних і кабельних мереж зводиться до визначення пере­тину проводів і жил кабелів, вибору апаратури захисту.

Розрахунок лінії внутрішнього електропостачання виконується в наступ­ній послідовності.

Складається схема електромережі і за схемою визначається довжина тієї або іншої лінії і встановлена потужність підключених електроприймачів.

Після цього визначають розрахунковий струм. Для трифазного кола: для однофазного кола:

де Рр - розрахункова (максимальна) потужність електроприймачів, підключе­них на кінці розрахункової ділянки лінії, кВт;

UH - номінальна лінійна напруга лінії. В;

Цф - номінальна фазна напруга лінії, В;

cosq) - середньозважений коефіцієнт потужності.

За величиною розрахункового струму Ір попередньо визначають тип і пе­реріз проводу або кабелю за умовою

Ідоп > Ip, (7.3)

де Ідоп - допустимий тривалий струм проводу або кабелю відповідного перети­ну (тип і перетин проводу або кабелю вибирають з таблиць, що наведені в ПУЕ [1.8] та електротехнічних довідниках [1.11](див. додаток 1, табл. Д 1.1 - Д1.3).

Потім перевіряють, щоб обрані перетини кабелів і проводів не були мен­ше перетинів, зазначених у ПУЕ. Для випадку приєднання пересувних прийма­чів перетин повинний бути не менш 2,5 мм , а у випадку стандартної про­кладки кабелів і ізольованих проводів перетин повинний бути не менше 1 мм2 для мідних і 2,5 мм2 для алюмінієвих проводів.

Після визначення перетину кабелю або проводу перевіряють перетин ка­бельної або повітряної лінії за припустимою втратою напруги. Для ліній по­стійного й однофазного змінного струму за формулою

де Рр - розрахункова (максимальна) потужність навантаження лінії, Вт; l - довжина лінії, м; ЦН - номінальна напруга лінії, В; F - перетин проводу, мм2;

у- питома провідність материалу лінії, м/Ом-мм .

Для трифазної лінії:

де SP - повне розрахункове (максимальне) навантаження, ВА; І - довжина лінії, км;

R0, X0 - активний й індуктивний опір проводу лінії, Ом/км; coscp - середньозважений коефіцієнт потужності лінії і відповідний йому sincp. Індуктивний опір повітряних ліній напругою до 10 кВ із мідними й алю­мінієвими проводами коливається в межах X0 = 0,35 - 0,4 Ом/км. Величини ак­тивних опорів голих алюмінієвих і мідних проводів зазначені у табл. Д1.4 [1.8]). Величина r0 з деяким наближенням може бути визначена: для мідних проводів - r0 = 17,5/f, Ом/км; для алюмінієвих проводів - r0 = 28/f, Ом/км .

Для повітряних ліній із проводами перетином до 16 мм індуктивний опір можна не враховувати, тому що в цьому випадку визначальною величиною є активний опір.

Для кабельних ліній напругою до 10 кВ величина Х0 складає 0,07 - 0,08 Ом/км. У порівнянні з активним опором це досить мала величина, тому при розрахунках нею нехтують.

Варто врахувати, що індуктивним опором проводів можна знехтувати за наступних умов:

повітряна лінія при cosj близькому до одиниці;

кабельна лінія при cosj > 0,95 і при перетині мідних жил £ 35 мм ;

внутрішня лінія напругою до 1000 В, виконана проводом у трубах, а та­кож для ліній, виконаних проводом до 6 мм2 на роликах і призначених для жив­лення малопотужних двигунів.

Якщо за результатами розрахунку втрати напруги обраного перетину лі­нії перевишують припустимі, то варто збільшити перетин проводів або кабеля і повторити розрахунок.

Існуючими нормами на затискачах асинхронних двигунів (електричних двигунів найбільш чуттєвих до коливань напруги) і аппаратів, призначених для їхнього пуску і керування, допускаються відхилення напруги в межах від -5 % до +10 % від номінальної. На затискачах приладів робочого освітлення і проже­кторних установок, ще більш чуттєвих до рівня напруги, допускаються відхи­лення напруги в межах від -2,5 % до +5 % від номінальної.

Якщо лінія напругою понад 1 кВ будується для постійної експлуатації (тобто на термін більш шести років), то перетин проводів повинен бути переві­рений за економічною щільністю струму за співвідношенням

F = Ip / ]э , (7.6) де Ip - розрахунковий струм у лінії, А;

]э -  нормоване значення економічної щільності струму, А/мм2 (див. табл.

Д1.5 [1.8]).

За економічною щільністю не перевіряють мережі підприємств напругою до 1 кВ і мережі тимчасових споруд (працюючих менше шести років).


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я