7.1. Задачі розрахунку електричної мережі

У процесі проектування схем електропостачання будинків і будівель ви­рішують наступні питання:

за заданими потужностями електроприймачів і режимами їх роботи ви­значаються величини струмів, що протікають у лініях живлення;

за отриманими значеннями струмів проводять вибір перетинів і марок проводів і кабелів, якими протікають ці струми;

обрані перетини проводів і кабелів перевіряють по критерію допусти­мих втрат напруги в нормальному і післяаварійному режимах і на механічну міцність;

за отриманими значеннями струмів, враховуючи умови прокладки про­водів і кабелів, виконують розрахунки і вибір захисних апаратів (запобіжників, теплових і електромагнітних реле).

При проведенні розрахунків електричних мереж враховують наступні по­ложення:

при проходженні розрахункового струму через провідники останні не повинні перегріватися до температур, що перевищують припустимі за пожар-них умов значення;

відхилення напруги на затискачах електроприймачів повинні нахо­диться в допустимих межах, установлених держстандарт [1.8] на якість елект­ричної енергії для її приймачів;

зниження напруги, викликані короткочасними змінами навантаження, наприклад вмиканням короткозамкнених асинхронних електродвигунів, не по­винні перевищувати значень, установлених вищевказаним державним стандар­том, і викликати порушення роботи діючих злектроприймачів;

механічна міцність проводів повинна бути не нижче припустимої для даного виду електропроводки;

при виборі схеми і розрахунках живлячих мереж доцільно враховувати економічні фактори, що характеризуються найменшими зведеними витратами;

розподіл допустимих втрат напруги по ділянках внутрішньої мережі доцільно робити з умови найменших витрат провідникових матеріалів з ураху­ванням п. 5;

апарати захисту повинні забезпечувати захист усіх ділянок мережі від коротких замикань (КЗ), а в деяких випадках, передбачених ПУЕ, і від переван­таження. Крім того, ці апарати не повинні спрацьовувати при короткочасних підвищеннях струмів навантаження, можливих при нормальних режимах робо­ти мережі, наприклад при включенні короткозамкнених електродвигунів, елек­тромагнітів клапанів протипожежних пристроїв і таке ін. Апарати захисту по­винні по змозі працювати вибірково, тобто забезпечувати селективне відклю­чення пошкодженої ділянки. Вихідними даними для розрахунку мережі є елек­тричні навантаження, визначення яких розглянуто в темі 3.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я