АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Охріменко В. М. - Електропостачання у будівництві

за редакцією В. М. Охріменка

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Будівництво» вищих навчальних закладів

Харків

ХНАМГ

2012

УДК [621.311:69](075.8) ББК 31.2я73-6+38я73-6 Е50

Автори:

Анатолій Егорович Ачкасов, доктор економічних наук, професор; Володимир Андрійович Лушкін, доктор економічних наук, професор, заслужений енергетик України та СНД, академік Міжнародної інженерної академії, Академії Інженерних наук України; Вячеслав Миколайович Охріменко, кандидат технічних наук, доцент; Анатолій Іванович Кузнецов, кандидат технічних наук, доцент; Тетяна Борисівна Воронкова, старший викладач.

Рецензенти:

Ю. Г. Куцан, доктор технічних наук, академік АТН України;

А. В. Праховник, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУ України "КПІ";

О. І. Яковлєв, доктор технічних наук, професор, професор кафедри енергоустановок космічних літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського (ХАІ), заслужений винахідник України, академік АНВО України.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Будівництво» вищих навчальних закладів (лист № 9/11-9725 від 18.10. 2011р.)

Електропостачання у будівництві: навч. посіб. / А. Є. Ачкасов, Е50     В. А. Лушкін, В. М. Охріменко та ін.; за ред. В. М. Охріменка; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 159 с. ISBN 978-966-695-231-1

Навчальний посібник написаний відповідно до програми підготовки бакалаврів спеціальності "Міське будівництво і господарство". Викладено теми курсу і завдання з прикладами розв'язання. Наведено загальну характеристику систем електропоста­чання і відомості про електроприймачів будинків і будівель. Розглянуто побудову мереж живлення і розподілу електричної енергії, питання з розрахунку елементів електричних мереж, вибору апаратів захисту. Описано їх конструктивне виконання і питання електробезпеки.

Призначений для студентів будівельних спеціальностей, викладачів та інших читачів, які цікавляться питаннями сучасного електропостачання будівель і споруд.

УДК [621.311:69](075.8) ББК 31.2я73-6+38я73-6

ISBN 978-966-695-231-1

© А. Є. Ачкасов, В. А Лушкін, В. М. Охріменко, А. І. Кузнецов, Т. Б. Воронкова, 2012

© ХНАМГ, 2012


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я