15.3. Регулювання кутової швидкості асинхронних двигунів

Найбільш часто трифазні АД регулюють: зміною додаткового опору в ко­лі ротора (реостатне регулювання); зміною напруги статора; спільною зміною частоти і напруги живлення (частотний спосіб); перемиканням числа полюсів обмотки статора двигуна. Для регулювання кутової швидкості, крім згаданих,

можуть бути використані і деякі інші способи: імпульсне регулювання, регулю­вання за допомогою електромагнітної муфти ковзання та ін.


15.3.1. Реостатне регулювання кутової швидкості АД. Механічні хара­ктеристики двигуна при реостатному регулюванні показані на рис. 15.7. Чим більший опір (R1 < R2 < R3 < R4) підключають до роторного кола, тим меншу ча­стоту обертання розвиває двигун при тому ж моменті Мст.

В роторному колі проходять великі струми, для яких складно створити резистори з безступеневою зміною опору. Жорсткість характеристик значно знижується в міру зменшення частоти обертання, що обмежує діапазон регу­лювання до D = (2-3) : 1. Істотними недоліками цього способу є значні втрати енергії, які пропорційні ковзанню: ЛР2 = P1s. Таке регулювання можливе тільки для АД з фазним ротором.

15.3.2. Регулювання АД зміною напруги на статорі двигуна. Критич­ний момент МК змінюється прямо пропорційно квадрату напруги U1, що підво­дять до двигуна, а 5*к від нього не залежить. Це визначає вигляд механічних ха­рактеристик, що відповідають різним значенням U1 (рис. 15.8).

Як правило, регулювання здійснюють зменшенням напруги. При цьому, як видно з рис. 15.8 (U11 > U21 > U31 > U41), частота обертання (критичне ковзан­ня) залишається постійною, а максимальний момент знижується пропорційно квадрату напруги. Для збільшення діапазону регулювання до кола ротора вво­дять нерегульований резистор, опір якого є достатнім, щоб одержати критичне ковзання 5*к = 3 -4. Таке регулювання (рис. 15.9) на відміну від реостатного до­зволяє забезпечити плавну зміну частоти обертання й виключити контактну апаратуру в роторному колі.

Для зміни напруги при регулюванні використовують автотрансформато­ри, напівпровідникові підсилювачі, тиристорні регулятори напруги.


Контрольні запитання з теми 15

Що розуміють під регулюванням швидкості електропривода?

Охарактеризуйте основні показники регулювання кутової швидкості електроприводів.

Які методи використовують для регулювання кутової швидкості дви­гуна постійного струму з незалежним збудженням?

В якому напрямку здійснюють регулювання швидкості двигуна постій­ного струму з незалежним збудженням шляхом зміни струму збудження? По­ясніть, чому.

В якому діапазоні регулюється швидкість двигуна постійного струму з незалежним збудженням при зміні струму збудження? Чим він обмежується?

6.         В якому напрямку здійснюють регулювання швидкості двигуна постій-
ного струму з незалежним збудженням шляхом реостатного регулювання?

В яке коло включають додатковий опір при регулюванні швидкості потоком збудження і при реостатному регулюванні?

Як визначають скважність керуючих імпульсів £? На що вона впливає?

Який вигляд мають регулювальні характеристики двигуна постійного струму з незалежним збудженням при зміні напруги на якорі?

Чим обмежується діапазон регулювання швидкості двигуна постійно­го струму з незалежним збудженням при зміні напруги на якорі?

Які методи використовують для регулювання кутової швидкості асин­хронного двигуна?

Чим обмежується діапазон регулювання швидкості асинхронного дви­гуна при реостатному регулюванні?

Чим обмежується плавність регулювання швидкості асинхронного двигуна при реостатному регулюванні?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я