6.4. З'єднання трифазних споживачів «трикутником»

У трифазних системах поряд із з'єднанням трифазних споживачів «зір­кою» застосовують з'єднання фаз «трикутником». При цьому не має значення як з'єднані фази джерела - «зіркою» або «трикутником».

З'єднання., при якому початок однієї фази споживача електроенергії (або джерела живлення) з'єднують з кінцем іншої його фази, початок якої з'єднано з кінцем третьої фази, а початок третьої - з кінцем першої фази (при цьому поча­тки всіх фаз підключають до відповідних лінійних проводів), називають «три­кутником».

При з'єднанні «трикутником», як видно із схеми на рис. 6.6, фазні напру­ги на споживачі дорівнитимуть лінійним напругам (Цф=ил).

Зневажаючи опором лінійних проводів, лінійні напруги споживача можна дорівняти лінійним напругам джерела живлення:

При симетричній системі живлення:

Uab  = Ubc = UCa = UAB = Ubc = UCA = Ui = UR . (6.10)

Векторна діаграма напруг при симетричному живленні для активно-індуктивного навантаження (ф > 0) подана на рис. 6.7. Тут комплексна лінійна

напруга uab направлена за позитивною віссю дійсних чисел комплексної пло­щини. При цьому комплексні лінійні напруги записують у наступному вигляді:

Співвідношення між лінійними й фазними струмами при з'єднанні спо­живача електроенергії «трикутником» і симетричному навантаженні визнача­ють із рівнянь, складених для струмів відповідно до першого закону Кірхгофа

для вузлів а, b, c розгалуження електричного кола (рис. 6.6): iа+ica- iab = 0;

При симетричному наванта­женні лінійні струми Ia = Ib = Ic й фа­зні струми Iab = Ibc = Ica . При цьому

кут зрушення фаз між фазними стру­мами й напругами фаЬ = фЬс = фса, то­му що в даному випадку коефіцієнт потужності cos$>ab = cos^bc = cos$>ca. На рис. 6.7 побудовано векторну діа­граму фазних і лінійних струмів спо­живача, з якої випливає, що при з'єд­нанні фаз симетричного трифазного споживача електроенергії "трикутни­ком" між лінійними й фазними стру­мами має місце співвідношення

i л =V3~i^

(6.12)


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я