4.6. Комплексна форма запису законів Кірхгофа

У загальному випадку за першим законом Кірхгофа в комплексній формі алгебраїчна сума комплексних значень струмів гілок, що сходяться у вузлі, до­рівнює нулю:

де I\ = Iak - активна складова струму k-ї гілки (в теорії комплексних чисел -

дійсна складова); 1 "k = Ipk - реактивна складова струму k-ї гілки (в теорії ком­плексних чисел - уявна складова); n - число гілок, що сходяться у вузлі.

Відповідно до другого закону Кірхгофа для будь-якого замкнутого конту­ру алгебраїчна сума комплексних значень падінь напруг на його ділянках дорі­внює алгебраїчній сумі комплексних значень ЕРС, що діють у контурі:

де Uk - комплексне значення падіння напруги на k-й ділянці контуру; Ек -

комплексне значення ЕРС k-ї ділянки контуру; n - число ділянок з пасивними елементами; m - число ділянок з ЕРС.

Для напруг і ЕРС, як і у випадку з комплексними струмами, мають місце дві форми запису:

Uk = U\ + JU"k =      + JUpk , (4.23)

Еk = E\ + JE\ = Eak + JEpk , (4.24)

де U\ = Uak й E\ = Eak - активна складова падіння напруги й ЕРС в k-й гілці; U"k = Upk, E"k = Epk - реактивна складова падіння напруги й ЕРС в k-й гілці.

Контрольні запитання з теми 4

Що розуміють під змінним струмом? Періодичним струмом?

Дайте характеристику резистивного (індуктивного, ємнісного) елемен­та електричного кола.

Що розуміють під індуктивністю?

У чому різниця фізичних процесів в індуктивному елементі при про­ходженні через нього постійного і змінного струму?

Що розуміють під ємністю?

У чому відмінність фізичних процесів у ємнісному елементі при його роботі в колах постійного й змінного струму?

Що розуміють під діючим значенням періодичного струму? Напруги?

8.         Що розуміють під середнім значенням періодичного синусоїдального струму?

Поясніть параметри синусоїдального струму. Напруги.

Що розуміють під векторною діаграмою? У чому її перевага при ана­лізі електричного кола?

Які форми запису комплексних значень синусоїдальних струмів за­стосовують на практиці?

Запишіть закони Кірхгофа в комплексній формі запису й дайте їм пояснення.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я