16.3. Зварювальні перетворювачі постійного струму

Зварювальні перетворювачі постійного струму підрозділяють на наступні групи:

За кількістю постів, що живляться - однопостові, призначені для жив­лення однієї зварювальної дуги; багатопостові, що живлять одночасно кілька зварювальних дуг.

За способом установки - стаціонарні, встановлювані нерухомо на фунда­ментах; пересувні, що монтуються на візках.

За родом двигунів, що приводять генератор до обертання, - машини з електричним приводом; машини з двигуном внутрішнього згоряння (бензино­вим або дизельним).

За способомі виконання - однокорпусні, в яких генератор і двигун вмон­товані до єдиного корпусу; роздільні, в яких генератор і двигун встановлені на єдиній рамі, а привод здійснюється через спеціальну сполучну муфту.

Найбільше поширення в будівництві одержали однопостові генератори з розщепленими полюсами, що працюють за принципом використання магнітно­го потоку якоря для одержання падаючої зовнішньої характеристики.

На рис. 16.3 показано схему зварювального генератора такого типу. Гене­ратор має чотири основних і два додаткових полюси. При цьому однойменні основні полюси розташовані поруч, становлячи як би один роздвоєний полюс. Обмотки збудження мають дві секції: нерегульовану 2 і регульовану 1. Нерегу-льована обмотка розташована на всіх чотирьох основних полюсах, а регульова­на розміщена тільки на поперечних полюсах генератора. У коло регульованої обмотки збудження включений реостат 3. На додаткових полюсах розташована серієсна обмотка 4. По нейтральній лінії симетрії між різнойменними полюсами


на колекторі генератора розташовані основні щітки а й b, до яких підключаєть­ся зварювальне коло. Додаткова щітка с служить для живлення обмоток збу­дження. Грубе регулювання здійснюється зсувом щіткової траверси, на якій ро­зташовані всі три щітки генератора. Якщо зрушувати щітки за напрямком обер­тання якоря, то розмагнічуюча дія потоку якоря збільшується й величина зва­рювальної сили струму зменшується. При зворотному зрушенні розмагнічуюча дія зменшується й зварювальна сила струму збільшується. Більш плавне й точ­не регулювання сили струму здійснюють реостатом, включеним у коло обмотки збудження. Збільшуючи або зменшуючи реостатом силу струму збудження в обмотці поперечних полюсів, змінюють магнітний потік Фд, тим самим зміню­ють напругу струму генератора і величину зварювального струму.

Окрім генераторів з розмагнічуючою дією реакції якоря застосовують зварювальні генератори, в яких падаюча зовнішня характеристика й обмеження величини сили струму короткого замикання забезпечується розмагнічуючою дією послідовної обмотки збудження, що включена до зварювального кола. Принципова схема такого генератора представлена на рис. 16.4. Генератор має дві обмотки: обмотку збудження 1 і розмагнічуючу обмотку 2. Обмотка збу­дження живиться або від основної і додаткової щіток, або від спеціального джерела струму з постійною напругою. Тому магнітний потік Фзб, створюваний цією обмоткою, постійний і не залежить від навантаження генератора. Розмаг­нічуюча обмотка включена послідовно з обмоткою якоря так, що при горінні дуги зварювальний струм, проходячи через обмотку, створює магнітний потік Фп, спрямований проти потоку Фзб.

У зварювальному виробництві також поширені випрямні зварювальні установки. Вони перетворюють змінний струм на постійний за допомогою се­ленових, германієвих або кремнієвих випрямлячів.

Випрямні установки мають більш високий ККД. Крім того, слід відзначи­ти такі їх важливі переваги, як відсутність обертових частин, малу масу, неве­ликі габарити і дешевизну. Важливою перевагою є також їхні високі динамічні властивості внаслідок меншої електромагнітної інерції.

Сила струму і напруга при зміні режиму роботи зварювального кола змі­нюються практично миттєво. Використовувана трифазна мостова система ви­прямлення забезпечує меншу пульсацію випрямленого струму і більш рівномі­рне навантаження фаз силової мережі змінного струму.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я