1.4. Джерела напруги і струму

Перетворення джерела напруги на джерело струму (і навпаки)

Джерела енергії спричиняють виникнення струмів і напруг в електричних колах. Для аналізу електричних кіл використовують поняття ідеалізованих джерел напруги та струму.

Під ідеалізованим джерелом напруги розуміють таке джерело, напруга на затискачах якого не залежить від струму, що протікає через нього, і яке харак­теризують тільки електрорушійною силою Е (рис. 1.9,а). Якщо джерело напру­ги не ідеалізоване, то воно має внутрішній опір R0, і напруга на його затискачах залежить від величини струму через нього (рис. 1.9,б; де mU, mI - масштаби за напругою та струмом вольт-амперної характеристики джерела).

Під ідеалізованим джерелом струму розуміють таке джерело енергії, си­ла струму якого j не залежить від навантаження, до якого це джерело під'єдна­не (внутрішній опір такого джерела R0 ® ¥). Умовне позначення ідеалізовано­го джерела струму та його вольт-амперна характеристика (ВАХ) представлені на рис. 1.10.

Фізично виконати ідеалізовані джерела струму та напруги неможливо. При розрахунку електричних кіл реальне джерело енергії з ЕРС E0 з вну­трішнім опором R0, що з'єднане з навантаженням Rt, може бути представлено

двома способами (рис. 1.11,а і рис. 1.11,б). Ці схеми еквівалентні щодо струму в навантаженні І( та потужності, яка споживається навантаженням p _ 12 ■ Rt),

і нееквівалентні щодо потужності, яка споживається внутрішнім опором R0.

(1.6)

Для переходу від реального джерела напруги до реального джерела стру­му (і навпаки) застосовують наступні формули:


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я