2.4. Нетрадиційні і відновлювані енергоресурси

Характер взаємодії між людством і природою визначається насампе­ред людиною, так званим антропогенним впливом на навколишнє сере­довище. Існуючі моделі розвитку суспільства визначають прямо пропор­ційну залежність між науково-технічним прогресом (символом економіч­ного стану) і споживанням енергії на душу населення. У країнах Західної Європи воно становить більше трьох умовних тонн вугілля на рік (близь -ко 100 ГДж), у США і Канаді цей показник утричі вищий (300 ГДж). Але у більшості країн Африки цей показник у 30-40 разів нижчий.

Проблему використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енер­гії (НВДЕ) у різних галузях народного господарства почали розв'язуватися з другої половини ХХ ст. До цього спонукали кризові ситуації: світова енергетична криза 1973 р. і Чорнобильська катастрофа 1986 р., що змусили більшість країн переглянути свою енергетичну політику щодо темпів і пе­р спектив практичного застосування НВДЕ.

Інтерес у всьому світі до НВДЕ зумовлений двома негативними тен­денціями розвитку традиційної енергетики: швидким виснаженням при­родних ПЕР і забрудненням навколишнього середовища. За даними ООН, уже до середини ХХІ ст. можливе виснаження основних видів викопного

238

палива - вугілля і у р ану (U ).

Особливу роль у виникненні ПЕР на Землі відіграє Сонце. Сонячна енергія протягом мільйонів років була рушійною силою виникнення ро­довищ нафти, газу та твердого палива.

Одним з основних напрямів нетрадиційної енергетики є використання енергії Сонця прямими і непрямими методами. Прямі методи викорис­тання сонячної енергії ґрунтуються на перетворенні променистої енергії Сонця на електричну і теплову, непрямі - дозволяють використовувати кінетичну і потенційну енергію, що виникає внаслідок сонячного випро­мінювання з біосфери.

Це енергія вітру, біомаси (органічні відходи в господарській діяльності людини, енергетичні плантації), океанів і морів (наприклад, енергія припли­вів і відпливів, температурного градієнта великих товщ води), гідроенергія (великих та малих річок, що виступають як гідроакумулювальні системи).

Сумарний потенційний внесок усіх НВДЕ у світовий енергетичний ба­ланс уже до кінця 2000 р. становив майже 10 %. Об'єм використання окре­мих видів НВДЕ розподіляється так (млн т у. п.): сонячна енергія (на гаряче водопостачання й опалення) - 36; геотермальна енергія - 29; енергія віт­ру - 7; енергія біомаси - 7; інші види енергії - 7 (усього - 86 млн т у. п.).

Світова енергетична криза 70-х рр. і усвідомлення наслідків Чорно­бильської катастрофи зробили свою справу: світове співтовариство шукає «нову енергію», насамперед у напрямі використання НВДЕ (табл. 2.6).


Таблиця 2.6. Виробництво теплової та електричної енергії в країнах ЄС на базі нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії

Потреба і можливість розвитку в Україні нього напряму зумовлені такими причинами:

дефіцито м тр адинійних для Укр аїни ПЕР;

дисбалансом у розвитку енергетичного комплексу України, орієнто­ваного, по-перше, на нейтралізоване електро- і теплопостачання та, по-друге, на значне (понад 40 %) виробництво енергії на АЕС у той час, як немає власного виробнинтва ядерного палива, технологій у тилізанії і переробки відходів АЕС, а також виробнинтв для модер-ніз ації у статку в ання діючих АЕС;

наявністю науково-технічної і промислової бази, придатної для виробнинтва практично усіх видів устаткування нетрадинійної енергетики;

сприятливими клімато-метеорологічними умовами для викорис­тання основних видів НВДЕ.


Виходячи з географічних, науково-економічних та екологічних фак­торів для України донільно розглядати використання таких НВДЕ, як енергія Соння, вітру, біомаси, малих рік, геотермальна енергія, ресурси яких подано в табл. 2.7.

Використання відновлюваних джерел енергії дозволить знизити спо­живання дефіцитних для України нафтопродуктів (загальний об'єм при­близно 300 млн т у. п./рік) на 5-6 %, зокрема за рахунок використання геліоресурсів - на 1,7 %, вітроенергії - на 2,8 %; геотермальної енергії -на 0,1 %; біогазу - на 0,2 %; гідроенергії рік - на 0,9 % (великих - 0,6 %, малих - 0,3 %).


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я