Екскаватори одноковшові

Екскаватори — це землерийні машини для копання ґрунту і переміщення його у відвал або до транспортних засобів. За характером роботи розрізняють екскаватори циклічної (одноковшові) і безперервної дії (багатоковшеві або безковшові, тобто не з ковшами, а іншими робочими органами: скребками, різцями і т.п.). Всі операції (копання, транспортування ґрунту, розванта­ження, повернення ковша до забою) перші виконують послі­довно, а другі — одночасно, тобто коли один чи кілька ковшів копають, другі — транспортують, треті — розвантажують, чет­верті — рухаються в забій.

Екскаватори циклічної дії універсальні, з великими техно­логічними можливостями, широким діапазоном різних видів ви­конуваних робіт, обладнані більшою кількістю змінних робочих органів. Екскаватори безперервної дії призначені для виконання значних обсягів однотипних зосереджених або лінійних робіт. У такому разі вони продуктивніші й менш металомісткі.

Екскаватори циклічної дії (одноковшеві) за призначенням по­діляються на будівельні — для земляних робіт, навантаження і розвантаження сипких матеріалів; будівельно-кар'єрні — поєд­нують функції будівельних і кар'єрних екскаваторів; кар'єрні - для добування будівельних матеріалів та корисних копалин від­критим способом; розкривні — для зняття верхнього шару ґрунту чи гірської породи перед кар'єрними розробками; тунельні і шахтні — для роботи під землею при будівництві підземних споруд та добування корисних копалин. Одноківшеві екскавато­ри з одним чи кількома (три і більше) видами робочого облад­нання називають відповідно спеціальними та універсальними (останніх виготовляють понад 90%). Розкривні й кар'єрні екска­ватори мають однакову базу й відрізняються розмірами робочого обладнання. Розкривні розробляють переважно менш тверді ґрунти, тому для підвищення продуктивності їх оснащують ков­шами більшої місткості і вони мають більші габаритні розміри. Шахтні й тунельні екскаватори, оскільки працюють в тісних умовах, характеризуються меншими габаритними розмірами і відповідно меншою зоною переміщення ковшів.

До будівельних належать екскаватори з ковшами місткістю від 0,25 до       4 м3, які розробляють ґрунти І—IV категорій. Такі екска­ватори — універсальні машини і мають різні види змінного робочого обладнання — землерийного та іншого призначення (для навантажувально-розвантажувальних робіт, монтажних, па­лебійних, планувальних тощо).

Діюча система індексації одноковшевих будівельних екскава­торів передбачає позначення марки екскаватора літерами ЕО, чотирма цифрами і двома буквами (останніх може не бути). Букви ЕО характеризують екскаватор як одноковшевий універ­сальний. Чотири основні цифри послідовно означають: розмірну групу машини, тип ходового обладнання, конструктивне вико­нання робочого обладнання (вид підвіски) та порядковий номер моделі. Вісім розмірних груп екскаваторів позначаються циф­рами від 1 до 8. Розмір екскаватора характеризують маса маши­ни, потужність основного двигуна і геометрична місткість ос­новного ковша. Цифра 1 відповідає місткості основного ковша 0,15 м3; 2 - 0,25 м3; 3 - 0,4 м3; 4 - 0,65 м3; 5 - ЦО м3; 6 -1,6 м3; 7 — 2,5 м3; 8 — 4,0 м3. Основним вважається ківш, яким екскаватор може розробляти ґрунт Г/ категорії на максимальних лінійних робочих параметрах (глибина та радіус копання, радіус і висота розвантаження тощо).

У стандартах на екскаватори для кожної розмірної групи часто наводять кілька розмірів ковша — основного і змінних підвище­ної місткості, при цьому для останніх передбачено значно слабші ґрунти, ніж при роботі з основним ковшем. Тип ходового обладнання вказують цифрами від 1 до 9. Цифра 1 означає гусеничне ходове обладнання; 2 — гусеничне розширене; 3 — пневмоколісне; 4 — спеціальне шасі вантажного автомобіля; 6 — шасі серійного трактора; 7 — причіпне ходове обладнання; 8 — плавуче обладнання; 9 — резерв. Конструктивне виготовлення робочого обладнання позначене цифрами 1 (з гнуч­кою підвіскою); 2 (із жорсткою); 3 (телескопічне). Остання циф­ра індексу означає порядковий номер моделі екскаватора. Перша з додаткових букв після цифрового індексу (А, Б, В і т.д.) — порядкова модернізація даної машини, наступні — вид спе­ціального кліматичного виготовлення (ХЛ — для півночі; Т — для тропіків; ТВ — для робіт у вологих тропіках). Наприклад, індекс ЕО-5122 АХЛ розшифровується так: екскаватор одно­ковшевий універсальний, п'ятої розмірної групи, на гусеничному ходовому обладнанні, з жорсткою підвіскою робочого обладнан­ня, друга модель, пройшла першу модернізацію, північне вико­нання. Екскаватор обладнують основним ковшем місткістю 1,25 м3, який відповідає п'ятій розмірній групі, та змінними — місткістю 1,6 та 2,0 м3.

Екскаватори з гнучкою (канатно-блокова система керування робочим обладнанням) і жорсткою (гідравлічна система) під­віскою робочого обладнання частіше мають відповідно меха­нічний та гідравлічний приводи всіх механізмів. Жорстка під­віска дозволяє повніше використовувати масу екскаваторів для реалізації усіх зусиль на зубцях ковша.

Екскаватори з телескопічним робочим обладнанням, як правило, виготовляють з гідравлічним приводом. Вони уні­версальні, але малопродуктивні й мають високу вартість. Час­тіше їх виготовляють повноповоротними — кут повороту пово­ротної частини в плані не обмежений, проте навісні на автомобілі та трактори роблять неповноповоротними — кут повороту в плані 180—270°.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я